szkoła w Gomulinie

Szkoła w Gomulinie

Nauka w owczarni

Początków szkoły w Gomulinie należy upatrywać w roku 1863. Wówczas w starej owczarni mieszczącej się przy stawie zbierały się dzieci na naukę elementarza. Czytania i pisania uczył organista, zaś książki przywoził z Warszawy ówczesny dziedzic dworu – Wawrzyniec Wiśniewski. Wkrótce, z należności serwitutowych uwłaszczonych chłopów, wydzielono działkę, na której wybudowano pierwszą szkołę. Nie przetrwała ona jednak długo, gdyż jeszcze przed 1898 r. spłonęła w pożarze. W tym właśnie roku w odległości 5 km od szosy Piotrków – Bełchatów, wybudowano nowy, drewniany budynek, który przetrwał do 1961 r. Zasłużeni nauczyciele tamtych lat to: pani Brylska, Henryka Sałkowska oraz wieloletni pedagog – Józef Politański, który sprawował kierownicze stanowisko przez 40 lat.

Okres międzywojenny

W okresie międzywojennym w bardzo skromnych warunkach uczyło się wielu uczniów. I tak np. w 1921 r. w jednej dużej izbie odbywały się na dwie zmiany zajęcia 4 oddziałów, które obejmowały 113 uczniów. W roku szkolnym 1923/1924 została utworzona 2-klasowa szkoła – dużą izbę przedzielono deskami na dwie mniejsze. W roku szkolnym 1925/1926 Publiczna Szkoła Powszechna składała się z 3 klas i funkcjonowało w niej 6 oddziałów. Izby lekcyjne, które były potrzebne do prowadzenia zajęć, wynajmowano u gospodarzy. 6-klasowa szkoła utrzymywała się do 1938 r. W roku szkolnym 1938/1939 klasa VI realizowała program 2-letni. Taką szkołę nazywano szkołą II stopnia.

II wojna światowa

Niezwykle trudne warunki panowały w czasie II wojny światowej. W 1939 r. rok szkolny rozpoczął się z opóźnieniem – 3. listopada. Brakowało podręczników i opału. Dzieci same paliły w piecu przyniesionym przez siebie drewnem. Jako podręcznik do nauki języka polskiego miało służyć czasopismo „Ster”, wydawane od 1940 r. W roku szkolnym 1944/1945 w szkole pracowało jedynie 3 nauczycieli. W roku 1945/1946 w sześciu oddziałach uczyło się 220 uczniów.

Lata powojenne

Pierwsze lata po wojnie również nie były łatwe, gdyż nadal brakowało podręczników. W związku z tym nauka opierała się na obszernych zapisach w zeszytach. Wówczas organizowano również kursy dla analfabetów.

Rok szkolny 1951/1952 wprowadził klasę VII. Uciążliwe warunki lokalowe stały się przyczyną podjęcia decyzji o wybudowaniu nowej, większej szkoły, mieszczącej wszystkich uczniów. Po wielu pracach przygotowawczych, w których z dużym zaangażowaniem uczestniczyli rodzice, działka szkolna została objęta planem budowy. Do pierwszych prac budowlanych przystąpiono 1 sierpnia 1961 r., a uroczyste oddanie nowego budynku do użytku nastąpiło 30 sierpnia 1962 r.

Lata 1995 – 1999 to okres rozbudowy i renowacji szkoły. Dobudowano nowe skrzydło (jego odebranie nastąpiło 1 września 1999 r.) i dokonano generalnego remontu „starej” części budynku na koszt Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

Rocznice

Szkoła podstawowa w Gomulinie ma już na swoim koncie bardzo ładne okrągłe rocznice:

  • w 1998 r. – 100. rocznica powstania „prawdziwej” szkoły (w 1898 r. została zbudowana pierwsza drewniana szkoła),
  • w 2002 r. – 40-lecie oddania do użytku budynku murowanego,
  • w 2003 r. – 140. rocznica powstania szkoły ze starej owczarni.

Szkoła dzisiaj – inwestycje

Obecnie w szkole jest 6 klas i oddział przedszkolny. Uczęszczają do niej dzieci z Gomulina, Majkowa Dużego, Pracy i Żachty. Na dzień dzisiejszy rozpoczęta jest budowa gimnazjum – jej koszt ma wynieść około 12 mln zł. Uczniowie będą mogli z niego korzystać w przyszłym roku. Pozostało jedynie wyposażenie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej. Jest to koszt ok. 800 tys. zł. Wójt gminy Wola Krzysztoporska, Roman Drozdek, złożył w tej sprawie wniosek o dotację do Ministerstwa Sportu i udało mu się pozyskać 600 tys. zł. Prace przy budowie gimnazjum idą tak sprawnie, iż prawdopodobnie zostaną one ukończone jeszcze do końca tego roku, czyli na 6 miesięcy przed planowanym zakończeniem. Jak dodaje wójt dzięki temu będzie więcej czasu na sprawy organizacyjne.

Dyrektorzy

Karty historii szkoły zapisują również jej kierownicy, dlatego należy o nich pamiętać. I tak funkcję dyrektora szkoły sprawowali:

  • od 28 sierpnia 1962 r. – Anna Siwik,
  • od 1 września 1965 r. – Eugeniusz Wojciechowski,
  • w latach 1978 – 1988 – Kazimiera Dryżek,
  • w latach 1988 – 1991 – Halina Wartacz,
  • w latach 1991 – 1997 – Michał Guzek,
  • w latach 1997 – 1999 – Lidia Dudek,
  • od 1 września 1999 r. – obecnie – Danuta Stępień.

Ciekawostka

Na początku XX w. były inne niż obecnie przedmioty nauczania. W dawnych księgach głównych (dzisiejsze dzienniki ocen) z roku 1927/1928 można odnaleźć następujące przedmioty: sprawowanie, pilność, religia, język polski, rachunki z geometrią, rysunki, roboty, śpiew, gry i gimnastyka, a dla starszych klas dodatkowo: przyroda, geografia, historia i roboty kobiece. Z kolei w roku szkolnym 1938/1939 funkcjonowały podobne nazwy przedmiotów, ale zamiast gier i gimnastyki wprowadzono ćwiczenia cielesne.

Źródło:

http://www.spgomulin.eu.interia.pl,

http://www.epiotrkow.pl,

 „Nasza Gmina” Biuletyn Informacyjny Gminy Wola Krzysztoporska.

Opracowanie własne: www.parafiagomulin.pl

Dodaj komentarz